RAPID 2– REGIONALNY AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACJI I DOŚWIADCZEŃ

Projekt skierowany do MŚP działających na terenie województwa łódzkiego krócej niż 24 miesiące na rozwój rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Indywidualny Program Inkubacji i Akceleracji opracowywany dla każdego indywidualnie obejmuje wsparcie finansowe w postaci grantu, eksperckie i doradcze.


W procesie Inkubacji wyświadczone zostaną usługi:

 • Scouting – poszukiwanie interesujących pomysłów,
 • Szkolenia w zakresie m.in.: analiza ryzyka, analiza pozafinansowych zasobów posiadanych/niezbędnych do pozyskania, opracowanie harmonogramu dalszych działań, opracowanie wstępnego budżetu przedsięwzięcia.

Średnia wartość grantu dla projektów realizowanych w ramach Inkubatora wynosi do 50 000, 00 zł.


W procesie Akceleracji wyświadczone zostaną usługi w ramach dwóch pakietów usług:

1. Pakiet AKCELERATOR zawierający usługi: 

 • diagnoza możliwości rozwojowych, 
 • ocena potencjału komercyjnego i technicznego rozwiązań,
 • budowa ścieżek komercjalizacji,
 • wycena rozwiązań.

2. Pakiet AKCELERATOR PRO zawierający usługi brokerskie dla przedsiębiorstw.

Średnia wartość grantu w działaniach akceleracyjnych z uwagi na wyższy poziom zaawansowania organizacyjnego, większą świadomość i potencjał, a tym samym większe i bardziej złożone potrzeby rozwojowe, w tym również, jeśli chodzi o oferowane produkty/usługi/rozwiązania wynosi do 300 000,00 zł.


Uczestnik programu może otrzymać pomoc finansową (grant) w celu rozwoju produktu/usługi/rozwiązania na zakup: 

 • wynagrodzenia pracowników startupu uczestniczących w  Indywidualnym Programie Inkubacji i Akceleracji, w tym osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno – prawnych,
 • zakup usług, w tym usług doradczych,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.


Do dofinansowania rekomendowane są projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego: Informatyka i telekomunikacja, Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo), Medycyna, Farmacja, Kosmetyki, Energetyka, w tym Odnawialne Źródła Energii.


WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU 8 742 490,00 PLN

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH 8 613 000,00 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA 8 105 650,00 PLN


Cel szczegółowy:

 • wykreowania i świadczenia na wysokim i profesjonalnym poziomie nowych specjalistycznych usług dla biznesu;
 • standaryzacji świadczonych przez beneficjenta usług;
 • zapewnienie dostępu sektorowi MŚP do usług specjalistycznych, w tym doradczo - szkoleniowych o charakterze kompleksowym, wynikających z analizy potrzeb;
 • promocja przedsiębiorczości oraz rozpowszechnianie informacji o potrzebie rozwoju firm innowacyjnych;
 • pobudzanie przedsiębiorczości poprzez poprawę oraz zapewnienie kompleksowych usług doradczo – szkoleniowych zarówno na etapie uruchamiania jak i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • budowanie postaw proinnowacyjnych poprzez prowadzenie działań informacyjno–promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy o ofercie jednostek naukowych funkcjonujących w kluczowych specjalizacjach regionu;
 • wspieranie inteligentnych specjalizacji regionalnych.